Představenstvo

kamil_holenda.jpg

Kamil Holenda
Předseda představenstva

jiri_babis.jpg

Jiří Babiš
Mistopředseda představenstva