Historie

Skutečné počátky našeho podniku se datují už do roku 1955, kdy byla u podniku n.p. OKR – Báňské stavby Ostrava zřízena dvě rekultivační střediska (Ostrava a Karviná). Jejich posláním bylo realizovat o rok dřív dokončený plán rozsáhlé rekultivace a asanace ploch zničených těžbou. 1. ledna 1957 byla obě střediska sloučena a vzniklo tak Středisko pro asanaci a rekultivaci se sídlem v Dolní Suché. Organizačně bylo začleněno do n.p. OKR – Báňské stavby v Ostravě. V roce 1959 z něj vznikl samostatný Závod pro asanaci a rekultivaci.

Vznik OKR Rekultivace n.p.

Pro systematické a koordinované odstraňování následků těžby uhlí v OKR rozhodlo Ministerstvo paliv a energetiky o zřízení samostatného podniku Ostravsko-karvinský revír Rekultivace n.p. se sídlem v Orlové. Podnik vznikl 1. ledna 1962. 
Náplní činnosti podniku bylo likvidovat, upravovat a ozeleňovat haldy, likvidovat v nich zápary a požáry, upravovat vodní poměry v poddolovaných oblastech, zalesňovat vybraná území, provádět demolice vykoupených nemovitostí  atd.

Podnik se členil na tři hlavní výrobní závody:

  • asanační a rekultivační závod
  • zemědělský účelový závod
  • zahradnický závod

Kromě toho tu byla další pomocná střediska (loupárna brambor, mechanické dílny, stavební údržba atd.
V lednu 1977 se rozhodnutím Ministerstva paliv a energetiky z něj stal koncernový podnik se sídlem v Ostravě. Postupně pod něj byla centralizována veškerá činnost související s rekultivacemi.

Po roce 1989

V rámci organizačních změn v OKD se podnik k 1. lednu 1990 stal odštěpným závodem OKD Ostrava (OKD – Rekultivace, odštěpný závod. O rok později vznikla rozhodnutím ministra hospodářství ČSFR akciová společnost Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě. Stejný den, tj. 1. ledna 1991 také náš podnik dostal nový název OKD a. s. Rekultivace.

Na základě rozhodnutí představenstva vznikla ke dni 18. lednu 1994 OKD, Rekultivace, a. s. se sídlem v Havířově, se základním jměním 581 mil. Kč.

V době vzniku akciové společnosti byly podnikatelské aktivity zaměřeny převážně na  asanačně-rekultivační činnost, budování skládek komunálního a průmyslového odpadu, dekontaminaci zemin, opravárenství, údržbu pozemků a omezenou rostlinnou výrobu.

Přijetím motta „Návrat k čisté přírodě“ se naše společnost zaměřila na aktivity související s ekologií a zlepšováním životního prostředí.

Od roku 2009 je společnost součástí mezinárodní dopravní a logistické skupiny Advanced World Transport (AWT).

Od roku 2015 je společnost součástí skupiny PKP CARGO.