Historie

Skutečné počátky našeho podniku se datují už do roku 1955, kdy byla u podniku n.p. OKR – Báňské stavby Ostrava zřízena dvě rekultivační střediska (Ostrava a Karviná). Jejich posláním bylo realizovat o rok dřív dokončený plán rozsáhlé rekultivace a asanace ploch zničených těžbou. 1. ledna 1957 byla obě střediska sloučena a vzniklo tak Středisko pro asanaci a rekultivaci se sídlem v Dolní Suché. Organizačně bylo začleněno do n.p. OKR – Báňské stavby v Ostravě. V roce 1959 z něj vznikl samostatný Závod pro asanaci a rekultivaci.

Vznik OKR Rekultivace n.p.

Pro systematické a koordinované odstraňování následků těžby uhlí v OKR rozhodlo Ministerstvo paliv a energetiky o zřízení samostatného podniku Ostravsko-karvinský revír Rekultivace n.p. se sídlem v Orlové. Podnik vznikl 1. ledna 1962. 
Náplní činnosti podniku bylo likvidovat, upravovat a ozeleňovat haldy, likvidovat v nich zápary a požáry, upravovat vodní poměry v poddolovaných oblastech, zalesňovat vybraná území, provádět demolice vykoupených nemovitostí  atd.

Podnik se členil na tři hlavní výrobní závody:

  • asanační a rekultivační závod
  • zemědělský účelový závod
  • zahradnický závod

Kromě toho tu byla další pomocná střediska (loupárna brambor, mechanické dílny, stavební údržba atd.
V lednu 1977 se rozhodnutím Ministerstva paliv a energetiky z něj stal koncernový podnik se sídlem v Ostravě. Postupně pod něj byla centralizována veškerá činnost související s rekultivacemi.

Po roce 1989

V rámci organizačních změn v OKD se podnik k 1. lednu 1990 stal odštěpným závodem OKD Ostrava (OKD – Rekultivace, odštěpný závod). O rok později vznikla rozhodnutím ministra hospodářství ČSFR akciová společnost Ostravsko-karvinské doly se sídlem v Ostravě. Stejný den, tj. 1. ledna 1991 také náš podnik dostal nový název OKD a.s. Rekultivace.

Na základě rozhodnutí představenstva vznikla ke dni 18. lednu 1994 OKD, Rekultivace, a.s. se sídlem v Havířově, se základním jměním 581 mil. Kč.

V době vzniku akciové společnosti byly podnikatelské aktivity zaměřeny převážně na  asanačně-rekultivační činnost, budování skládek komunálního a průmyslového odpadu, dekontaminaci zemin, opravárenství, údržbu pozemků a omezenou rostlinnou výrobu.

Přijetím motta „Návrat k čisté přírodě“ se naše společnost zaměřila na aktivity související s ekologií a zlepšováním životního prostředí.

Od roku 2009 je společnost součástí mezinárodní dopravní a logistické skupiny Advanced World Transport (AWT).

Od roku 2015 je skupina AWT součástí skupiny PKP CARGO.

V roce 2019 se mateřská společnost Advanced Wolrd Transport (skupina AWT) přejmenovala na PKP CARGO INTERNATIONAL.