Nová Karolina Ostrava

Výstavba komplexu Nová Karolina Ostrava je rozdělena do 4 etap. Jedná se o samostatné etapy, jejichž výstavba bude na sebe navazovat.

I. etapa – Infrastruktura a HTÚ

Zahájení prací: 06/2008
Ukončení prací: 09/2010
Hlavní investor stavby: Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.

Podprojektové investorské společnosti

  • New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.
  • New Karolina Office Development, a.s.
  • New Karolina Residential Development s.r.o.

Celkový finanční objem zakázky: 357 000 tis. Kč
Z toho:

Inženýrské objekty 900 tis. Kč
Vodohospodářské objekty 55 000 tis. Kč
Dopravní stavby 130 000 tis. Kč
Terénní úpravy 120 000 tis. Kč
Ostatní infrastruktura 51 100 tis. Kč

Zakázka zahrnuje provedení kompletní infrastruktury nově budované Ostravské čtvrti, jejíž plocha plánované budoucí zástavby se blíží 20 ha. Na této ploše bude vybudována v rámci stavby I.etapy kompletní síť nové splaškové a dešťové kanalizace, dále nové rozvody vodovodních řadů, přípojek k budovám a napojení na rozvodnou síť elektrické energie.

Součástí stavby je dále výstavba nového dopravního systému a jeho napojení na stávající komunikace. Bude vybudována příprava a infrastruktura pro budoucí tramvajovou a trolejbusovou trať tak, aby při jejím zavádění nebyly porušeny nově vybudované povrchové úpravy terénu.

Zakázka dále zahrnuje kompletní realizaci zpevněných ploch kolem budoucích objektů nákupního centra, kolem administrativní budovy i objektu pro bydlení. Navazuje dále úpravou povrchů centrálního náměstí před historickým dvojhalím a končí konečnými terénními a sadovými úpravami.

Komplex Nová Karolina Ostrava
Komplex Nová Karolina Ostrava
Nová Karolina Ostrava
Nová Karolina Ostrava